ZEZWOLENIE JAKO PRZESŁANKA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy z 1920 r. możliwość nabycia przez cudzoziemca nieruchomości położonej na teryto­rium RP zależy – co do zasady – od uprzedniego uzyskania sto­sownego zezwolenia. Podmiotem uprawnionym do złożenia wnio­sku o przyznanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest cudzo­ziemiec, który zarazem jest stroną postępowania w tej sprawie. Ustawa z 1920 r. nie wypowiada się w kwestii treści tego wniosku, co jest „poważnym jej brakiem”, gdyż o elementach wniosku prze­sądza – w ramach dyskrecjonalnej władzy – organ właściwy do wydania zezwolenia, z zastrzeżeniem jednak przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie, nazywam się Marcin Kozerski i pracuje w zawodzie kierownika budowy. O tej branży wiem bardzo wiele, dlatego postanowiłem zacząć prowadzić tego bloga, mam nadzieję, że zainteresowała Cie ta tematyka i będziesz odwiedzał moją stronę regularnie:)