Kategoria: Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości

PRAWO WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Współ­właściciel ma prawo współposiadania rzeczy, pobierania pożyt­ków i rozporządzania swoim udziałem. O losach całego przed­miotu współwłasności może decydować tylko wyjątkowo. Taki wyjątek poleea m.in. na tym, że każdy ze \vspółwła?cicieli może doprowadzić do likwidacji wspólności, jeżeli pozostawanie w takim układzie

PRZYWILEJ PIERWSZEŃSTWA KUPNA

Tek więc na zakres korzystania z uprawnień przyznanych przez kodeks cywilny Państwu jako współwłaścicielowi nie powinien mieć wpływu fakt, że w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości miejskiej przysługuje temu podmiotowi ustawowe prawo pierwokupu udziałów. Przywilej pierwszeństwa kupna należy do kategorii praw wzalędnych,

ZASTRZEŻENIA USTAWY

Ustawa zastrzega bowiem ha rzecz Skarbu Państwa prawo wykupu w razie likwidacji wspóŁwłasności, nie precyzując bliżej, w jaki sposób może dojść do zniesienia współwłasności.Z Istoty prawa własności wynika szeroki zakres uprawnień zagwarantowanych przez prawo. Wykluczenie możliwości korzy­stania z prawa wykupu

Z GOSPODARCZEGO PUNKU WIDZENIA

Umożliwienie Skarbowi Państwa wykonania prawa wykupu w sytuacji, gdy występuje on z wnioskiem o zniesienie współ­własności, wydaje się uzasadnione również z gospodarczego punktu widzenia. Prawo pierwokupu i wykupu przyznane zosta­ło Skarbowi Państwa w istocie po to, aby można było kontrolo­wać

CELOWE ZAMYKANIE DROGI UZYSKANIA WŁASNOŚCI

Nie wydaje się więc celowe zamykanie drogi uzyskania prawa własności przez wykonanie wykupu udziałów. Warto podkreślić, że Skarb Państwa może nawet wywłaszczyć osoby fizyczne z posiadanych nieruchomości także wtedy, gdy jest współwłaścicielem takich nieruchomości. Można więc sądzić, że tym bardziej

ZLIKWIDOWANIE STANU WSPÓŁWŁASNOŚCI

Wyda­je się, że właśnie wykonanie prewa wykupu w związku ze zniesieniem współwłasności powinno podlegać szczególnej oce­nie z punktu widzenia społeczno-gospodarczego przeznaczenia instytucji prawa wykupu. Dalsze trudności korzystania z prawa wykupu wiążą się z samym postępowaniem o zniesienie współwłasności. Zlikwidowenie stanu współwłasności

WARUNKOWA UMOWA

Taka warunkowa umowa powinna być zawarta mimo tego, że jednym ze współwłaścicieli jest Skarb Państwa . Wy­daje się to w pełni uzasadnione z tego względu, że co do wy­konania prawa pierwokupu (wykupu) powinien zdecydować organ administracji państwowej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego .

NA DRODZE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje w drodze po­stępowania sądowego, sąd powinien przed wydaniem postanowienia zawiadomić prezydenta lub naczelnika miasta o projek – towanym podziale nieruchomości. Nie mamy bowiem w tym wy – pedku do czynienie z czynnością prawną, a więc niemożliwe

OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KOMORNIKA

Dopiero po uptywie trzech mie­sięcy od chwili wezwania może komornik przystąpić do opisu i oszacowenie nieruchomości ‚ . Podobnie ma sie rzecz w wy – padku sądowego zniesienia wsoółwłesności nieruchomości miej­skiej. Dletego też wydaje się słuszne, aly sąd na czas oczeki­wania

POSTĘPOWANIE O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Nie możne się zgodzić z re­prezentowany m w piśmiennictwie prawniczym stenowiskiem, że Państwo będące współwłeścicielem nieruchomości położonej w granicach administrecyjnych miesta może zawsze wykonać pra­wo wykupu pozostałych udziałów i to niezależnie od tego, czy toczy się Dostępowanie o zniesienie współwłasności.

ODESŁANIE DO PRZEPISÓW

Ogólne odesłanie do prze­pisów o pierwokupie wskazuje raczej na to, że w całej rozciągłości mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilne­go i ustawy o gospodarce terenami traktujące o sposobie ko­rzystania z przywileju pierwszeństwa kupna. Możliwość sko­rzystania z prawa wykupu dopiero w

W PIERWSZYM PRZYPADKU

W pierwszym przypadku dla skuteczności prawa wykupu ko – nieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego i zawiadomienie o treści tego oświadczenia współwłaścicieli, względem których z prawa wykupu skorzysta­no, Natomiast w razie sądowego zniesienia współwłasności wy­starczy złożenie

?php global $theme; ?>