Kategoria: Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości

CENY OBOWIĄZUJĄCE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKIMI

Do chwili obecnej nie zostały ustalone ceny maksymalne obowiązujące w obrocie gruntami miejskimi, a więc ceny kupna w razie wykonania pierwokupu lub wykupu ustala się zgodnie z ustawą wywłaszczeniową . Bliższe wskazówki co do osta­tecznego ustalenia ceny nieruchomości zawiera uchwała nr 234 Rady

PRZEDMIOT PIERWOKUPU

Jeżeli przedmiotem pierwokupu jest nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne, rybne lub ogrodnicze (np. gdy jest ona położona na terenach przewidzianych w planach zagospo­darowania przestrzennego), to cena płatna jest jednorazowo w ciągu trzech miesięcy od daty zawiadomienia o wykonaniu pier­wokupu. W rozporządzeniu

PRZEPISY USTAWY O GOSPODARCE

Jakkolwiek przepisy ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach odwołują się do ustawy wywłaszczeniowej tylko w odniesieniu do terminów i rat płatności ceny, to jednak prawo wywłaszczeniowe powinno stosować się także w kwestii ustalenia ceny. Wydoje się to uzasadnione

PRAWO WYKUPU NIERUCHOMOŚCI

Oprócz prawa pierwokupu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta ustawa o gospodarce tere­nami w miastach i osiedlach przewiduje także prawo wykupu takich nieruchomości. Przysługuje ono Skarbowi Państwo w razie zamiany lub darowizny, a także w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości, o

PEWNE TRUDNOŚCI

Pewne trudności mogą wyłonić się na tle zamiany nieru­chomości. Podzi się bowiem wątpliwość, czy prawo to może być stosowane w odniesieniu do obu zamienianych nierucho — mości, czy tylko w stosunku do jednej z nich, a jeżeli do jed­nej, to

W STOSUNKU DO NIERUCHOMOŚCI

Tak więc prawo wykupu może być wykonane w stosunku do jednej lub obydwu zamienianych nieruchomości, jeżeli obydwa przed­mioty zamiany położone są na terenie miasta, a więc podlega­ją ustawie o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Ogólne odesłanie do przepisów o wykonywaniu

PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO WYKONANIA PIERWOKUPU

Wiemy bowiem, iż podstawową przesłanką wykonania pierwokupu i wykupu jest zawarcie wa­runkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nie­ruchomości, takiej jak umowa sprzedaży, zamiany lub darowiz­ny. Cechą charakterystyczną tych czynności prawnych jest to, Iż dokonanie ich uzależnione jest wyłącznie od woli

SZCZEGÓLNY PRZYPADEK WYKUPU

Ten szczególny przypadek wykupu stwarza taką sytuację, w której podmiot uprawniony może doprowadzić swoim działaniem do stanu upoważniającego do skorzystania z przywileju pierwszeństwa kupna. Na tym tle wyłania się problem określenia sytuacji upoważniającej Skarb Państwa do wykonania prawa wykupu Możliwe jest

W PIŚMIENNICTWIE PRAWNICZYM

W piś­miennictwie prawniczym pojawiły się również głosy odmawiające prawa do równoczesnego korzystania z uprawnień płynących ze współwłasności i z prawa wykupuWydaje się, że ostateczne rozwiązanie tego złożonego problemu należy oprzeć na ustaleniach wzajemnej współzależ­ności zachodzącej między prawem wykupu a instytucją zniesie­nia współwłasności.

UPRAWNIENIE DO ZAWARCIA UMÓW

Uprawniony więc do zawarcia takich umów jest przede wszystkim właściciel, bowiem tylko on może w pełni rozporządzać swoim prawem własności. Inne osoby zasadniczo nie mają możliwości zainl – cjowania zmiany stanu prawnego w drodze umów mających charakter -czynności prawnej przenoszącej

JEDEN Z WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Tak właśnie dzieje się wtedy, gdy je­den ze współwłaścicieli ma prawo skorzystania z wykupu po­zostałych udziałów w przypadku dojścia do zniesienia współ­własności. W tym wypadku kumulują się bowiem uprawnienia z tytułu prawa wykupu i prawa współwłasności. Właśnie w stoeunku do

KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ

Z zajętego przez Sad Naj­wyższy stanowiska wynikałoby, że korzystanie z uprawnień wynikających ze współwłasności i z prawa wykupu wzajemnie, się wyklucza . Oznacza to, że wystąpienie przez Skarb Pań­stwa z wnioskiem o zniesienie współwłasności zamyka drogę do skorzystania z pierwszeństwa wykupu

?php global $theme; ?>