Kategoria: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

ZDANIEM STRONY WĘGIERSKIEJ

Ponadto, zdaniem strony węgierskiej, wyprzedaż ziemi w następstwie wzrostu cen mogłaby pozbawić część ludności wiejskiej źródeł utrzymania, co przy braku miejsc pracy w innych sektorach przyczyniłoby się do nasilenia problemów społecznych na szczeblu regionalnym i narodo­wym. Zgodnie z przepisami, które

OKRES PRZEJŚCIOWY

Wniosek o pięcioletni okres przejściowy, pozwalający na utrzy­manie istniejących ograniczeń w nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości, które nie są gruntami rolnymi i obszarami ochrony przyrody, dotyczy m.in. przepisów regulujących nabywanie przez cudzoziemców drugich rezydencji. Zgodnie z dekretem regulującym zasady nabywania nieruchomości przez

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

Strona węgierska zwróciła w stanowisku nego­cjacyjnym uwagę, że praktyka wydawania zezwoleń jest bardzo liberal­ na (na przykład w 1998 r. jedynie 3,5 proc wniosków o udzielenie zezwolenia zostało rozpatrzonych negatywnie). Wniosek o pięcioletni okres przejściowy uzasadniono również względami gospodarczymi i

NABYWANIE GRUNTÓW ROLNYCH

W stanowisku negocjacyjnym strona węgierska stwierdziła także, że procedura wydawania zezwoleń przyczynia się do zapobie­gania praniu brudnych pieniędzy i do zwalczania przestępczości. Podczas późniejszych faz negocjacji rząd węgierski zaznaczył, że obywatele państw EOG, legalnie przybywający na Węgrzech od co najmniej 4

UZASADNIENIA STRONY WĘGIERSKIEJ

Uzasadniając powyższe, strona węgierska wskazywała m.in. na:    możliwość dzierżawy ziemi (zgodnie z prawem węgierskim na czas do 10 lat), a następnie – po upływie okresu przejściowego – możliwość jej nabycia (w związku z powyższym, objęcie okre­sem przejściowym także rolników

RZĄD WĘGIERSKI

Ponadto rząd węgierski zaakceptował propozycję strony unijnej, że okres przejściowy nie będzie dotyczył dzierżawy ziemi rolnej. Podkreślono, że Węgry przewidują w tym zakresie zasadę traktowa­nia narodowego, toteż obowiązujące ograniczenia w zakresie dłu­gości okresu dzierżawy i powierzchni dzierżawionego gruntu doty­czą zarówno Węgrów,

STANOWISKO NEGOCJACYJNE SŁOWACJI

Pierwotne stanowisko negocjacyjne Słowacji, przedstawione stronie unijnej 28 sierpnia 2000 r., zawierało wnioski o: pięcioletni okres przejściowy (od momentu akcesji) dotyczący liberalizacji nabywania drugich rezydencji przez obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dziesięcioletni okres przejściowy dla gruntów rolnych i leśnych. Dążenie do

ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI

W stanowisku negocjacyjnym zwrócono uwagę, że znaczna przewaga siły nabyw­czej obywateli UE doprowadziłaby w przypadku wzrostu cen nieru­chomości i pełnej liberalizacji ich nabywania przez cudzoziemców do istotnego osłabienia konkurencyjnej pozycji obywateli słowackich. Modyfikując pierwotne stanowisko negocjacyjne pod koniec marca 2001 r.,

SŁOWACKIE PRZEPISY

Słowackie przepisy przewidują ogólny zakaz nabywania nieru­chomości przez nierezydentów (osoby prawne, które nie mają sie­dziby, lub osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszka­nia na terytorium Słowacji), z wyjątkiem nierezydentów, którzy legi­ tymują się obywatelstwem słowackim. Spod ogólnego zakazu usta­wa

UZASADNIENIE WNIOSKU

Nabycie przez nierezydenta będącego współmałżonkiem rezydenta,nabycie przez nierezydenta nieruchomości od rodziców, dziad­ków, rodzeństwa lub współmałżonka.Uzasadniając natomiast utrzymany wniosek o dziesięcioletni okres przejściowy odnoszący się do nabywania ziemi rolnej, strona słowacka zaznaczyła, że ze względu na 10-15-krotnie wyższe ceny ziemi uprawnej

OSTATECZNA AKCEPTACJA

Z kolei prowadziłoby do wzrostu bezro­bocia i pogorszenia sytuacji społecznej na szczeblu regionalnym i narodowym. W związku z tym strona słowacka wystąpiła o utrzy­manie w okresie przejściowym krajowych przepisów w tej dziedzi­nie, zgodnie z którymi zabronione jest przekazywanie prawa wła­sności

PIERWOTNE STANOWISKO BUŁGARII

W pierwotnym stanowisku negocjacyjnym Bułgaria wystąpiła z wnioskiem o:      dziesięcioletni okres przejściowy w odniesieniu do nabywania przez zagraniczne podmioty wszystkich kategorii nieruchomości. Zgodnie z art. 22 ust. 1 konstytucji Bułgarii i innymi przepisami, które Bułgaria zamierzała utrzymać przez 10

?php global $theme; ?>