Kategoria: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

WE WSPÓLNYCH STANOWISKACH

Zmodyfikowane wspólne stanowiska zostały przedstawione krajom kandydującym podczas sesji negocjacyjnych 11 i 12 czerwca. Na wniosek Francji do tekstu wspólnych stanowisk (w negocjacjach z Bułgarią, Czechami, Słowacją i Węgrami) wpro­wadzono klauzulę, iż państwo członkowskie UE może „powrócić” do negocjacji w

W ODNIESIENIU DO NABYWANIA GRUNTÓW

W odniesieniu do nabywania gruntów leśnych i rolnych Bułgarii, Czechom, Słowacji i Polsce zaproponowano siedmioletni okres przejściowy, pozwalający na utrzymanie krajo­wych przepisów w tym zakresie, z wyjątkiem nabywania nierucho­mości przez unijnych rolników pragnących podjąć działalność na zasadzie samozatrudnienia i zamieszkać

LITWA, ŁOTWA I ESTONIA

Na podstawie przygotowanego przez Komisję Europejską w związku z przeglądem raportu i opartych na nim zaleceń Rada UE mogłaby jednomyślnie zadecydować o ewentualnym skróceniu lub uchyleniu okresów przejściowych. Do marca 2002 r. wszystkie kraje oprócz Rumunii tymczasowo zakończyły nagocjacje w rozdziale

STANOWISKO NEGOCJACYJNE LITWY

W stanowisku negocjacyjnym przyjętym przez rząd 12 lipca 2000 r. Litwa zastrzegła, że rozważa zgłoszenie wniosku o okres przejściowy, jeżeli chodzi o pełną liberalizację nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, jednak w trakcie późniejszych negocjacji nie przedsta­wiła takiego postulatu. W stanowisku negocjacyjnym

CYPR PODCZAS NEGOCJACJI

Ze względu na niewielki obszar kraju i przewidywane zakłócenia na rynku nieruchomości po akcesji (m.in. istotny wzrost popytu i ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego), Cypr zastrzegł w wyjściowym dokumencie negocjacyjnym ustalenie sta­nowiska w kwestii nabywania przez cudzoziemców tzw. drugich rezydencji

SPRAWA SŁOWENII

W stanowisku negocjacyjnym, przedstawionym stronie unijnej 28 maja 1999 r., strona słoweńska podkreśliła, że:   w przypadku uzyskania przez kraje kandydujące w wyniku nego­cjacji akcesyjnych jakichkolwiek praw w postaci okresów przej­ściowych lub derogacji dotyczących stopnia liberalizacji handlu nieruchomościami, Słowenia zastrzega stosowanie

STANOWISKO NEGOCJACYJNE SŁOWENII

W stanowisku negocjacyjnym Słowenia zaznaczyła, że art. 68 konstytucji Republiki Słowenii przewiduje stosowanie zasady wzajemności w przyznawaniu obcokrajowcom prawa (wyłącznie z mocy ustawy lub ratyfikowanej umowy międzynarodo­wej) nabywania nieruchomości w tym kraju. Strona unijna sprzeci­wiła się zastrzeżeniu Słowenii już w

WOBEC OBYWATELI OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Wobec obywateli obecnych państw członkow­skich UE (pod warunkiem co najmniej trzyletniego pobytu w Sło­wenii) strona słoweńska zliberalizowała rynek nieruchomości na zasadzie wzajemności już w Układzie Europejskim, który wszedł w życie 1 lutego 1999 r. Oznacza to, przykładowo, że obywatele Holandii,

BARDZIEJ RESTRYKCYJNE

Nabycie w związku z ustanowieniem przedstawicielstwa dyplo­matycznego,nabycie od małżonka, rodziców lub dziadków,nabycie z równoczesnym wyzbyciem się dotychczas legalnie posiadanej innej nieruchomości w Czechach o równej lub niż­szej wartości.Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości nie obejmują obco­krajowców mających stałe miejsce zamieszkania w Czechach

OSTATECZNE AKCEPTACJE

Wnioski o okresy przejściowe, zawarte w początkowym stano­wisku negocjacyjnym, nie precyzowały pożądanej przez stronę cze­ską długości ich obowiązywania. Na początku 2001 r. Czechy zmo­dyfikowały stanowisko negocjacyjne, proponując:      dziesięcioletni okres przejściowy w zakresie nabywania gruntów rolnych i leśnych,   

PROPOZYCJE STRONY UNIJNEJ

Zgodnie z propozycjami strony unijnej, obywatele UE podejmujący w Czechach działalność w charakterze rolników indy­widualnych (na zasadzie samozatrudnienia) będą wyłączeni z zakre­su obowiązywania siedmioletniego okresu przejściowego. Tym samym od momentu akcesji Czechy będą w tym zakresie stosować wobec obywateli UE

STANOWISKO NEGOCJACYJNE WĘGIER

Stanowisko w zakresie okresu przejściowego dotyczącego naby­wania i dzierżawy przez cudzoziemców gruntów rolnych oraz obsza­rów przyrody uzasadniono motywami ekonomicznymi i społeczny­mi, podkreślając m.in., że ceny gruntów rolnych w państwach człon­kowskich UE są od 5 do 40 razy wyższe niż na

?php global $theme; ?>